Podklady pro provedení revize VTZ

Podklady pro provedení revize vyhrazeného elektrického zařízení definuje nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

 1. Pro výchozí revize
  • průvodní, projektovou nebo výkresovou dokumentaci skutečného provedení vyhrazeného elektrického zařízení, technickou zprávu k dokumentaci,
  • protokoly o určení vnějších vlivů, pokud nejsou součástí průvodní dokumentace,
  • výchozí revize těch částí vyhrazeného elektrického zařízení objektu, provozního souboru (dílčího provozního souboru), jež jsou z něho jako celku připraveny postupně k uvedení do provozu,
  • záznamy o prohlídkách a zkouškách provedených na vyhrazeném elektrickém zařízení v průběhu jeho montáže, 
  • záznamy o provedených opatřeních, prohlídkách a zkouškách provedených v průběhu rekonstrukce vyhrazeného elektrického zařízení, které nemůže být ze závažných společenských, národohospodářských nebo technologických důvodů bez napětí po celou dobu provádění činností, popřípadě stanovisko pověřené organizace nebo znalce,
  • výpočet rizik pro zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické elektřiny se začleněním posuzovaného systému ochrany před bleskem a přepětím (dále jen „LPS“) do příslušné třídy LPS podle normových hodnot, technickou zprávu obsahující dokumentaci LPS, popis návrhu včetně technických výkresů, doprovodnou technickou dokumentaci jednotlivých použitých součástí prokazující jejich vhodnost k použití v dané třídě LPS splněním normativních hodnot a podmínky pro údržbu, 
  • protokoly o kusovém ověřování na zabudované výrobky,
  • identifikaci právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, včetně čísla oprávnění, která elektroinstalaci prováděla.
 2. Pro pravidelné a mimořádné revize
  • provozní a projektovou nebo výkresovou dokumentaci vyhrazeného elektrického zařízení a podmínky pro údržbu,
  • protokoly o určení vnějších vlivů, pokud nejsou součástí provozní dokumentace,
  • záznamy o výsledcích provedených prohlídek a zkoušek a o zjištěných a odstraněných závadách při provozu a údržbě,
  • zprávu o předchozí revizi,
  • doklady o kontrolách orgánů inspekce práce,
  • osvědčení k vyhrazenému elektrickému zařízení I. třídy vydanému pověřenou organizací podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona,
  • doklad uvádějící důvody mimořádné revize.
Pokud se nejedná o VTZ, tak pro provedení revize jsou potřeba obdobné podklady viz. ČSN 33 1500, čl. 4.1 a 4.2.

Kontakt

LCL Servis s.r.o.
Cejl 20
602 00 Brno
Tel.: +420 511 205 666
E-mail: revize@lcl-servis.cz

Fakturační adresa:
LCL Servis s.r.o.
Tuřany 83
620 00 Brno
IČ: 293 56 636

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku dne 16. května 2012, vedeným Krajským soudem v Brně, spisová značka C 74893.

 

Ing. Zdeněk Lukeš
revizní technik
ev. č.: 10146/9/19/R-EZ-E2A
+420 603 511 618

 

Ing. Petr Svoboda
revizní technik
ev. č.: 10614/9/20/R-EZ-E2A
+420 608 880 924